ตรวจสอบสิทธิ์คนพิการ

ตรวจสอบสิทธิ์คนพิการ

1
ส่วนลดอัตราค่าบริการอย่างน้อย 10% จากโปรโมชั่น/
แพคเกจปกติ
2
อัตราความเร็วอินเตอร์เน็ตไม่ต่ำกว่า 1 Mbps ตลอดการใช้งานทุกโปรโมชั่น
3
คนพิการ 1 คน สามารถขอรับได้ 1 สิทธิ์ต่อ 1 ผู้ให้บริการ

*Fair Usage Policy : FUP หมายถึง นโยบายสากลที่ผู้ให้บริการมือถือทุกราย เพื่อรับมาตรฐานการให้บริการ อินเตอร์เน็ตบนมือถือ 3G 4G

คำถามที่พบบ่อย

กรณีตรวจสอบแล้วไม่พบสิทธิ์

ติดต่อลงทะเบียนกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ หรือสำนักงานพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จังหวัด(ทุกจังหวัด)